• Gebruik van en toegang tot de website

Gebruik van en toegang tot de website

Gebruik van en toegang tot de website www.ortis.com

Welkom op de website www.ortis.com.
De informatie die u op deze website kunt raadplegen is uitsluitend bedoeld als algemene informatie.

Editor en host:

De onderstaande voorwaarden en bepalingen zijn van toepassing op het gebruik van de website www.ortis.com
De website www.ortis.com (hierna de "Website" genoemd) wordt uitgegeven door ORTIS, dat zijn maatschappelijke zetel heeft te Hinter der Heck 46, 4750 Elsenborn, België.
Het hosten van de Website wordt verzorgd door: SiteGround, 
Maatschappelijke zetel: 8 Racho P. Kazandzhiata Str. Floor 3 1166, Sofia Bulgaria
Het gebruik van de Website en zijn functies is onderworpen aan de volledige naleving van deze gebruiksvoorwaarden, waarvan de gebruiker erkent dat hij of zij er kennis van genomen heeft en verklaart ze zonder voorbehoud te accepteren.
Deze gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

Missie van de website

De Website richt zich zowel tot professionele zorgverleners (artsen, apothekers, biowinkels, ...) via een ruimte die speciaal voor hen voorzien is, als tot het grote publiek (catalogus met producten, ruimte voor advies, ...).
De Website en de inhoud ervan maken gebruik van algemene termen uitsluitend voor informatieve doeleinden. De Website en de inhoud ervan vormen geen vervanging voor professioneel medisch advies en worden niet als zodanig gepresenteerd.
De informatie op de Website is niet bestemd om gebruikt te worden bij het vaststellen van een diagnose of het voorschrijven van een medische behandeling en mag bijgevolg niet in dat kader gebruikt worden.
Voor alle medische aandoeningen of behandelingen wordt u aanbevolen om medisch advies in te winnen bij uw arts of een andere bevoelgde professionele zorgverlener.
Sla het advies van uw arts of een andere professionele zorgverlener niet in de wind als gevolg van informatie die u op de Website hebt gelezen.

Toegang tot de Website:

ORTIS behoudt zich het recht voor om de algemene gebruiksvoorwaarden op eender welk moment te wijzigen. De laatste geldige versie van de gebruiksvoorwaarden is altijd toegankelijk op de Website via de link op de homepage en kan op elk moment door de gebruikers worden geraadpleegd.
De gebruiker die (een deel van) de algemene voorwaarden of een latere wijziging weigert te aanvaarden, ziet af van gebruik van de Website.
ORTIS behoudt zich het recht voor om de toegang tot de Website tijdelijk op te schorten of om de toegang te wijzigen omwille van onderhoud of andere redenen zonder dat dit de gebruiker het recht geeft op enige compensatie in zijn of haar voordeel.

Gebruik van de Website:

De Website is gratis toegankelijk op het volgende adres: https:// www.ortis.com
Vóór gebruik van de Website moet de gebruiker verifiëren dat zijn of haar computerhardware compatibel is met het gebruik van de Website. ORTIS kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden als de Website ontoegankelijk is voor de gebruiker.
De gebruiker accepteert dat het gebruik van de Website en de inhoud ervan onder zijn of haar eigen verantwoordelijkheid valt. Noch ORTIS, noch eender welke andere partij die betrokken is bij de creatie, productie of oplevering van deze Website is aansprakelijk en kan bijgevolg niet worden vervolgd voor schade of virussen op de computer van de gebruiker door toegang tot, gebruik van of navigatie op de Website of door het downloaden van gegevens, informatie, tekst, afbeeldingen, video's of geluid of door een fout of weglating in de inhoud van de Website.

Intellectuele eigendom

De Website is exclusief eigendom van ORTIS. De Website en alle onderdelen ervan (artikels, merken enz.) worden beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van ORTIS of van derden.
Deze gebruiksvoorwaarden mogen niet worden opgevat als een vergunning of andere vorm van autorisatie ten behoeve van de gebruiker.
Elke reproductie of weergave van (een deel van) de elementen van de Website is ten strengste verboden, behalve met de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van ORTIS.
Het is ten strengste verboden om de naam "ORTIS", het logo en zijn merken, alleen of aanverwant, te gebruiken of te reproduceren, om welke reden dan ook, en in het bijzonder voor reclamedoeleinden, zonder de voorafgaande toestemming van ORTIS.

Informatie over het product en/of de dienst

De informatie die op de Website wordt weergegeven, kan variëren van land tot land.
Evenzo zijn niet alle producten en/of diensten beschikbaar in alle landen.
De producten en diensten die worden vermeld op de Website kunnen onderworpen worden aan verschillende wettelijke vereisten afhankelijk van het land.
Verwijzingen naar een product of dienst impliceren niet dat het product of de dienst beschikbaar is of zal zijn in het land van de gebruiker.
De mededelingen die worden gepubliceerd in de "productfiches" komen overeen met de huidige kennis. In de mate van het mogelijke is de laatste versie van deze folders beschikbaar, maar ze kunnen op elk moment worden bijgewerkt. Het wordt sterk aangeraden om de instructies van ORTIS in de verpakking van het product zorgvuldig te lezen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken:

Deze gebruiksvoorwaarden en alle geschillen of vorderingen die daaruit voortvloeien of die verband houden met de voorwaarden, hun doel of hun oprichting (inclusief geschillen of niet-contractuele vorderingen) worden bepaald door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wet.
De bevoegde rechtbanken van het arrondissement Luik hebben een niet-exclusieve bevoegdheid voor elke vordering die voortvloeit uit of verband houdt met een bezoek aan de Website.
Desalniettemin behoudt ORTIS zich het recht voor om een procedure tegen een gebruiker op te starten wegens overtreding van deze voorwaarden in het land van verblijf of een ander relevant land.
De toegankelijkheid van de Website in een ander land kan niet tot gevolg hebben dat de op de Wite gepresenteerde informatie wordt onderworpen aan de specifieke wetgeving van elk land.
Gebruikers die de Website bezoeken vanuit een land buiten de Europese Unie, doen dit op eigen risico en onder hun eigen verantwoordelijkheid.

Vrijwaringsclausule

ORTIS besteedt redelijke inspanningen aan het bijwerken en de juistheid van de Website en de inhoud ervan. Wij staan echter niet in voor de juistheid of volledigheid van de Website of de inhoud ervan.
Bovendien biedt ORTIS geen enkele garantie of verplichting ten aanzien van de juistheid, geldigheid, geschiktheid of volledigheid van de verstrekte informatie. ORTIS behoudt zich het recht voor om (een deel van) de functies van de Website te onderbreken of op te schorten.
De gebruiker verbindt zich ertoe om alle geldende wetten en voorschriften na te leven. De gebruiker verklaart het internetnetwerk, de kenmerken en de limieten ervan te kennen.
De gebruiker verbindt zich ertoe om de werking van de Website niet te belemmeren of te forceren, om de elementen van de Website niet aan te passen, te wijzigen of te verwijderen, en om geen frauduleuze gegevens in te voeren.

Link naar de Website

Het encapsuleren (wrapping), het opzetten van links om toegang te krijgen tot de pagina's van de Website, het maken van mirrorsites of het reproduceren van de Website of de inhoud ervan (tekst, afbeeldingen, video,...) op een site van derden, is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van ORTIS.
De gebruiker mag een link maken naar eender welke pagina van de Website, mits hij of zij hiervoor voorafgaand toestemming gekregen heeft van ORTIS. De gebruiker moet zijn of haar verzoek tot toestemming verzenden naar het volgende adres: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien. of per post naar ORTIS, Hinter der Heck 46, 4750 Elsenborn/Bütgenbach.
Deze links mogen enkel voor niet-commerciële doeleinden worden gemaakt en dit in overeenstemming met de geldende wetten of voorschriften en voor zover dit de reputatie van ORTIS niet schaadt of de gebruiker hier enig voordeel uit haalt.
De domeinnaam ortis.com is exclusief eigendom van ORTIS. 

Links naar andere websites

Het is mogelijk dat er op de Website van Ortis links zijn opgenomen naar andere websites die worden beheerd door derden.
ORTIS heeft geen controle over de inhoud van deze externe bronnen en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor hun inhoud, advertenties, producten, diensten die beschikbaar zijn vanaf of op deze websites, evenals voor naleving van wettelijke en reglementaire verplichtingen.
ORTIS kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor bewezen of vermeende schade of verliezen als gevolg van of in verband met de inhoud, het product of de diensten die beschikbaar zijn op deze websites van derden of externe bronnen.

Bescherming van persoonsgegevens

De bescherming van de persoonsgegevens van de Website voldoet aan de vereisten die zijn vastgelegd in de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.
Overeenkomstig deze wet heeft de gebruiker het recht om zijn of haar persoonlijke informatie in te zien, er bezwaar tegen op te tekenen, te corrigeren en te verwijderen. 
Dit recht kan te allen tijde rechtstreeks worden uitgeoefend, via Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien. of per post naar ORTIS, Hinter der Heck 46, 4750 Elsenborn/Bütgenbach.
De voorwaarden voor het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens en de rechten van de gebruiker worden uitgelegd op het tabblad vermeldingen van de Persoonlijke Levenssfeer dat op de Website kan worden geraadpleegd.


geoloc home

geoloc home

U raadpleegt momenteel de versie: