Waar vindt u onze producten?
In winkels voor natuurlijke producten, apotheken en parafarmacieën of bij een van onze online-partners

Reglement Facebook-wedstrijd "Ortis Friends" België

Elke Wedstrijd die door Ortis NV wordt georganiseerd en op de Facebook-pagina Ortis Friends wordt gepost, is onderworpen aan deze algemene bepalingen.

Deze wedstrijden zijn enkel toegankelijk voor personen die over een Facebook-account beschikken.

De algemene deelnamevoorwaarden worden beschreven in elke post met betrekking tot Wedstrijden die op de Facebook-pagina Ortis Friends worden uitgegeven (hierna 'Website van de Wedstrijd' genoemd):
https://www.facebook.com/Ortisfriendsbelgium/

ARTIKEL 1. ORGANISATIE VAN DE WEDSTRIJD

De NV ORTIS, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Hinter der Heck 46, 4750 ELSENBORN (BÜTGENBACH), België, ingeschreven in het het rechtspersonenregister van Eupen onder het nummer 415 889 379 en hierna het 'Organiserende bedrijf' genoemd, organiseert gratis Wedstrijden zonder aankoopverplichting.

Elke Wedstrijd start vanaf de datum van publicatie op de Website van de Wedstrijd en eindigt op de einddatum aangegeven op de daartoe bestemde Facebook-post.

Elke Wedstrijd is onderworpen aan de modaliteiten van dit reglement.

Het Organiserende Bedrijf is als enige aansprakelijk voor de Wedstrijden die op de Website van de Wedstrijd worden gepost.

Het Organiserende Bedrijf organiseert Wedstrijden in overeenstemming met de regels die door Facebook zijn vastgelegd. https://www.facebook.com/help/513248435437336

De Wedstrijden 'Ortis Friends' worden niet gesponsord of georganiseerd door Facebook.

Elke Wedstrijd wordt hierna de 'Wedstrijd' genoemd.
Deelname aan de Wedstrijd impliceert aanvaarding van het volledige reglement, ook van eventuele latere wijzigingen die, bijvoorbeeld door overmacht, noodzakelijk zijn. De deelnemers zullen in de mate van het mogelijke verwittigd worden van deze wijzigingen.

ARTIKEL 2. VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE DEELNEMERS

De deelname aan de Wedstrijd staat open voor elke meerderjarige natuurlijke persoon (burgerlijke staat geldt als bewijs) die in België woont.

Winnaars die niet in België wonen of die niet meerderjarig (ouder dan 18 jaar) zijn, krijgen de prijs niet toegekend.

De deelname aan de Wedstrijd is strikt persoonlijk en op naam. Deelnames voor rekening van een derde worden niet in aanmerking genomen door het Organiserende Bedrijf.

Het Organiserende Bedrijf behoudt zich het recht voor om alle verificaties uit te voeren die het nodig acht, met name betreffende de identiteit van de elke deelnemer, om de bepalingen van dit artikel te doen naleven.

Elke deelname die onvolledig is en/of niet in overeenstemming is met dit reglement, die ongeldig is en/of te laat wordt geregistreerd, zal niet in aanmerking worden genomen en zal als nietig beschouwd worden.

De Deelnemers moeten zich ervan vergewissen dat hun woonadres correct is. Er worden geen klachten aanvaard indien de deelnemers onjuiste of tijdelijke adressen hebben heeft opgegeven, of indien de deelnemers om een of andere reden hun post niet kunnen ontvangen of lezen.

Deelname aan deze Wedstrijd impliceert de uitdrukkelijke en onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement en al zijn bepalingen, en van de wet- en regelgeving die gelden voor wedstrijden in België.

De deelname aan de Wedstrijd is verboden voor personeelsleden van het Organiserende Bedrijf en van ORTIS Luxemburg nv.

ARTIKEL 3. DEELNAME EN VERLOOP VAN DE WEDSTRIJD

3.1 Deelnemingsmodaliteiten

De deelname aan de Wedstrijd gebeurt uitsluitend op de Webpagina van de Wedstrijd.

De deelnemer moet de gestelde vraag juist beantwoorden door het antwoord te noteren dat hem/haar juist lijkt.

In voorkomend geval dient de deelnemer ook een schiftingsvraag te beantwoorden.

Enkel deze procedure wordt als geldig beschouwd voor de deelname aan de Wedstrijd en de toewijzing van de prijs.
Deelname aan de Wedstrijd gebeurt uitsluitend op de Webpagina van de Wedstrijd, met uitsluiting van elk ander middel.

3.2 Aanduiding van de winnaars

De winnaars worden op de Webpagina van de Wedstrijd geïdentificeerd om hun gegevens via een privébericht te verkrijgen voor de ontvangst van het geschenk.

Vanaf de datum van publicatie van de winnaarslijst op de Webpagina van de Wedstrijd heeft de geselecteerde deelnemer 30 kalenderdagende tijd om zijn persoonsgegevens door te geven via een privébericht op de Webpagina van de Wedstrijd.

Als de winnaar niet binnen de opgelegde termijn antwoordt, verliest hij het voordeel van zijn prijs zonder dat het Organiserende Bedrijf hiervoor verantwoordelijk kan worden gesteld.

De prijs zal niet opnieuw worden toegekend.

Het aantal deelnames is onbeperkt maar er wordt slechts één prijs per natuurlijke persoon en per postadres toegekend binnen de grenzen van de prijzen die tijdens de bekendmakingen meegedeeld worden.

Onjuiste contactgegevens worden als nietig beschouwd en stellen de winnaar niet in staat om de prijs te ontvangen. Over het algemeen worden deelnames aan de Wedstrijd geannuleerd indien ze onvolledig, onjuist of vals zijn of in overtreding met dit reglement zijn.

Om als winnaar te worden aangeduid, moet de deelnemer enerzijds de gestelde vraag correct beantwoorden en anderzijds de oplossing van de schiftingsvraag het dichtst benaderen als dat nodig is.

Deelnemers die niet als winnaars worden aangeduid, worden hierover niet geïnformeerd.

De beslissing van de organisator bij het bepalen van de winnaars is definitief en is niet vatbaar voor beroep.

ARTIKEL 4. PRIJZEN

De prijzen van de Wedstrijd worden gepubliceerd op de Webpagina van de Wedstrijd.

De winnaars moeten hun gegevens via een privébericht aan het Organiserende Bedrijf bezorgen om hun prijs te ontvangen bij een levering georganiseerd door het Organiserende Bedrijf.

De winnaars zullen hun prijs binnen maximaal 30 dagen na de ontvangst van de persoonsgegevens van de winnaar ontvangen. De verzendingskosten zijn ten laste van het Organiserende Bedrijf.

De prijzen kunnen niet in een andere vorm worden toegekend dan voorzien in dit reglement. Er wordt geen andere prijs of geen waarde in contant geld toegekend in ruil voor de gewonnen prijzen.

Het Organiserende Bedrijf behoudt zich het recht voor om de prijzen te vervangen door andere prijzen van
gelijke waarde en met vergelijkbare kenmerken als de omstandigheden dat vereisen, zonder dat het Organiserende Bedrijf hiervoor verantwoordelijk kan worden gesteld.

Het Organiserende Bedrijf neemt geen enkele verantwoordelijkheid op zich voor de beschadiging van de prijs veroorzaakt door de winnaar of door de post of voor verlies of laattijdige levering van de prijs door de post.

Het is de taak van de winnaar om hiervoor de nodige stappen te ondernemen, aangezien het Organiserende Bedrijf zich ertoe verbindt om aan de winnaar alle informatie te verstrekken die nodig is voor het onderzoek van de post.

De winnaars zullen de bevestiging van de winst van de prijs binnen 7 kalenderdagen na de einddatum van de Wedstrijd ontvangen.

De prijzen zijn persoonlijk en mogen niet worden doorverkocht.

De prijzen kunnen in geen geval worden omgeruild of ingewisseld tegen contant geld.

ARTIKEL 5. KOSTELOOSHEID VAN DE DEELNAME

Er wordt geen enkel inschrijvingsrecht geëist.

ARTIKEL 6. AANSPRAKELIJKHEID

Het Organiserende Bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor frauduleus gebruik van de toekenning van de prijzen van een deelnemer.

Het Organiserende Bedrijf kan evenmin aansprakelijk worden gesteld als voor een reden buiten haar wil en/of in geval van overmacht deze wedstrijd verkort, gewijzigd, uitgesteld of geannuleerd wordt Het Organiserende Bedrijf kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld wanneer ze zich in geval van overmacht of bij gebeurtenissen buiten haar wil of gerechtvaardigde noodzaak, verplicht ziet om de wedstrijden te annuleren, in te korten, te verlengen of uit te stellen of de voorwaarden en/of additieven ervan te wijzigen. In geval van overmacht kunnen de wijzigingen aan dit reglement eventueel tijdens de Wedstrijden gepubliceerd worden. Deze wijzigingen zullen als bijlagen bij dit reglement worden beschouwd.

Het Organiserende Bedrijf mag dit reglement te allen tijde wijzigen in de ovrm van een aanvulling en een mededeling aan de deelnemers.

De modaliteiten van de Wedstrijden en de Prijzen die aan de Winnaars worden aangeboden, kunnen geen aanleiding geven tot enig bezwaar.

Indien het goede administratieve en/of technische verloop van de Wedstrijden verstoord wordt door een ongeautoriseerde menselijke tussenkomst of door andere oorzaken die buiten de macht van het Organiserende Bedrijf liggen, behoudt deze zich het recht voor om de Wedstrijden te onderbreken.
Het Organiserende Bedrijf wijst alle aansprakelijkheid af voor incidenten en/of ongevallen die zich voordoen tijdens het genot en/of het gebruik van die gewonnen Prijs.
Het Organiserende Bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de fraude die een deelnemer ten aanzien van de andere deelnemers pleegt.
Het Organiserende Bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele functiestoornissen of voor fraude of poging tot fraude die de administratie, veiligheid, eerlijkheid, integriteit of het beheer van de Wedstrijden in het gedrang brengen. Fraude leidt tot onmiddellijke uitsluiting van de pleger uit de Wedstrijden.

Deelname aan de Wedstrijden impliceert de kennis en aanvaarding van de kenmerken en beperkingen van het internet, met name voor wat betreft de technische prestaties, de wachttijden voor het raadplegen, opvragen of overmaken van gegevens, het risico op onderbrekingen, de risico's met betrekking tot de verbinding, het gebrek aan bescherming van bepaalde gegevens tegen eventuele ontvreemding en de risico's op besmetting door eventuele virussen die circuleren op het internet.

Het Organiserende Bedrijf kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor functiestoornissen veroorzaakt door het internet, voor problemen met de configuratie of met het gebruik van een bepaalde browser.

Het Organiserende Bedrijf garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid van de website, noch het ontbreken van computerfouten op voornoemde website, noch de systematische herstelling van defecten die worden vastgesteld.

Het Organiserende Bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële of immateriële schade toegebacht aan de Deelnemers, hun computer en de gegevens die daarop zijn opgeslagen. Het Organiserende Bedrijf is ook niet aansprakelijk voor alle rechtstreekse of onrechtstreekse gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien voor hun persoonlijke, professionele of commerciële activiteiten.

ARTIKEL 7. BESCHERMING VAN DE PERSOONSGEGEVENS

De gegevens die gedurende heel de Wedstrijd worden verzameld, zijn uitsluitend bestemd voor het Organiserende Bedrijf met het oog op het beheer van de deelnames. Ze worden gebruikt in volledige overeenstemming met het privacybeleid dat raadpleegbaar is op de website www.ortis.com.

Overeenkomstig het privacybeleid en de Belgische wet van 8 december 1992 beschikken alle deelnemers over het recht op toegang en wijziging van hun persoonsgegevens.

De persoonsgegevens die door de deelnemers worden meegedeeld, worden verwerkt onder verantwoordelijkheid van het Organiserende Bedrijf. De nominatieve informatie met betrekking tot de leden zijn bestemd voor gebruik door het Organiserende Bedrijf, in het bijzonder voor haar commerciële, marketingdiensten.

De Deelnemers beschikken over het recht op inzage, wijziging, verbetering en verwijdering alsook over het recht van verzet tegen de verwerking van de persoonsgegevens die door het Organiserende Bedrijf worden verzameld.

Deze rechten kunnen op eenvoudig verzoek worden uitgeoefend door te schrijven naar het postadres van de ORTIS Laboratoria (Hinter der Heck 46, B-4750 Elsenborn, België) en door te mailen naar het adres info@ortis.com. op eenvoudig schriftelijk verzoek

Het verzamelen van de persoonsgegevens van de deelnemers is verplicht voor de toekenning van de Prijzen. Deelnemers die het recht uitoefenen hun gegevens te laten verwijderen vóór het einde van de Wedstrijden worden verondersteld af te zien van deelname, aangezien de verzending van de prijzen onmogelijk wordt gemaakt.

ARTIKEL 8. REGLEMENT

8.1 Aanvaarding van het reglement

Deelname aan de Wedstrijd impliceert de volledige aanvaarding van dit wedstrijdreglement zonder enig voorbehoud.

8.2 Interpretatie van het reglement

Elke vraag betreffende de interpretatie van het reglement dient schriftelijk aan het volgende adres te worden gericht: Ortis Laboratoria, Hinter der Heck 46, 4750 Elsenborn, België, of via het formulier op de pagina 'Contact' op de website van de Ortis Laboratoria www.ortis.com.

Elke omstreden interpretatie van dit reglement, evenals alle gevallen waarin niet is voorzien, zullen worden beslecht door een jury die door het Organiserende Bedrijf wordt aangeduid.

Problemen bij de interpretatie en omstreden gevallen worden in laatste instantie beslecht door de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van het Organiserende Bedrijf, die als enige bevoegd zijn.

ARTIKEL 9. RAADPLEGING

Het reglement is onderworpen aan de Belgische wet en kan worden geraadpleegd op de website www.ortis.com

Indien één of meerdere bepalingen van dit reglement nietig of onuitvoerbaar verklaard worden, dan zullen alle andere clausules hun uitwerking en draagwijdte behouden.

Alle geschillen die uit de wedstrijd voortvloeien, worden waar mogelijk in der minne geregeld. Indien overeenstemming uitblijft, wordt het geschil voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken waaronder het Organiserende Bedrijf valt, behoudens andersluidende bepalingen van openbare orde.

Het volledige reglement is neergelegd op de maatschappelijke zetel van de Ortis Laboratoria, Hinter der Heck 46, 4750 Elsenborn, België, dat belast wordt met de controle van de goede uitvoering ervan.

Alleen het reglement neergelegd op het Organiserende Bedrijf is hiervan het bewijs.

Datum bijwerking: 30 juni 2016.