πού θα βρείτε τα προϊόντα μας
Τα προϊόντα ORTIS διατίθενται στα φαρμακεία
και online στο EvZeen.com

Legal Notice

Πολιτική Απορρήτου

Προστασία προσωπικών δεδομένων και απορρήτου.

Η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζονται στην ORTIS μέσω του Ιστότοπού της www.ortis.com συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του βελγικού Νόμου της 8ης Δεκεμβρίου 1992 για την προστασία του απορρήτου σε ό,τι αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η ORTIS δύναται κατά διαστήματα να τροποποιεί την πολιτική απορρήτου της και να δημοσιεύει τις εν λόγω αλλαγές οι οποίες θα είναι προσβάσιμες μέσω της οικοσελίδας. Η ORTIS καλεί τον Χρήστη να συμβουλεύεται την πολιτική απορρήτου της σε τακτική βάση ώστε να ενημερώνεται για τυχόν αλλαγές.
Όταν χρησιμοποιεί τον Ιστότοπο www.ortis.com Website και υποβάλλει πληροφορίες μέσω του σχετικού εντύπου, ο Χρήστης συγκατατίθεται στη συλλογή και χρήση προσωπικών πληροφοριών από την ORTIS, όπως περιγράφεται στη δήλωση αυτή.

1. Διαχειριστής Επεξεργασίας

Οποιοδήποτε αίτημα ή ερώτημα αναφορικά με την προστασία απορρήτου στον Ιστότοπο www.ortis.com μπορεί να αποστέλλεται στην ταχυδρομική διεύθυνση Laboratoires ORTIS (Hinter der Heck 46, B-4750 Elsenborn/Bütgenbach (Βέλγιο) ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση info@ortis.com

2. Συλλογή δεδομένων

Είναι σημαντικό να διακρίνουμε τα δεδομένα σε προσωπικού και μη προσωπικού χαρακτήρα.
Τα δεδομένα και οι πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα του Χρήστη δεν συλλέγονται με απλή επίσκεψη στον Ιστότοπο www.ortis.com. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του Χρήστη μπορούν να συλλεγούν με την εξασφάλιση της σύμφωνου γνώμης του Χρήστη, αφότου έχουν συμπληρωθεί δεόντως στο κατάλληλο έντυπο που είναι αναρτημένο στον Ιστότοπο www.ortis.com.

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

"Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» σημαίνει κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο (το οποίο αναφέρεται στον νόμο περί απορρήτου ως «υποκείμενο των δεδομένων»). Με άλλα λόγια, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι οποιαδήποτε δεδομένα τα οποία μπορούν να συσχετιστούν μ’ένα φυσικό πρόσωπο."

Είναι πιθανό τέτοιου είδους πληροφορίες να συλλέγονται στον Ιστότοπο www.ortis.com. Τα δεδομένα αυτά ενδέχεται να περιλαμβάνουν επώνυμα, ονόματα, ηλεκτρονικές διευθύνσεις ή γεωγραφική τοποθεσία, κτλ.

α. Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας με στόχο την παροχή στον Χρήστη της υπηρεσίας ή των πληροφοριών που ζητεί, τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών καθώς και την ενημέρωσή του για άλλα προϊόντα, υπηρεσίες και προσφορές της ORTIS. Σκοπός της συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι ακόμη να δοθεί η δυνατότητα σε όποιον ενδιαφέρεται να εγγραφεί ώστε να απολαμβάνει τα αποκλειστικά οφέλη της ORTIS (διαγωνισμοί, κουπόνια, κτλ.), νοουμένου ότι πληροί τις απαιτήσεις που παρατίθενται στους σχετικούς κανονισμούς του εκάστοτε διαγωνισμού.
Η συλλογή δεδομένων επιτρέπει επίσης στον Χρήστη να λαμβάνει το ενημερωτικό δελτίο της ORTIS.
Με την παροχή των προσωπικών τους δεδομένων, οι επισκέπτες ή συμμετέχοντες εξουσιοδοτούν ρητώς την ORTIS να επεξεργαστεί τις εν λόγω πληροφορίες για τον αποκλειστικό σκοπό που υποδεικνύεται πιο πάνω.

β. Αποδέκτες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η ORTIS δεν διαθέτει προς πώληση ή ενοικιάζει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτα μέρη. Τα δεδομένα που συλλέγονται στον Ιστότοπο www.ortis.com προορίζονται αποκλειστικά για την ORTIS.
Ωστόσο, ορισμένα από τα δεδομένα σας ενδέχεται να διαβιβαστούν σε συνεργάτες και προμηθευτές της ORTIS με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας. Οι πάροχοι και προμηθευτές της ORTIS δεσμεύονται να προστατεύσουν τα προσωπικά σας δεδομένα και να τα χρησιμοποιήσουν μόνο εντός του πλαισίου των υπηρεσιών που σχετίζονται με την ORTIS.

γ. Διατήρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

In order to respect your privacy, your personal data are kept for the time necessary for the purpose of their processing.

δ. Ασφάλεια δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Με στόχο να διασφαλίσει το δικαίωμά σας στην ιδιωτική ζωή, η ORTIS λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να κατοχυρώσει την ασφάλεια και εμπιστευτικότητα των προσωπικών σας δεδομένων για να τα προστατεύσει από οποιαδήποτε απώλεια, τυχαία καταστροφή, μεταβολή και μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.
Η ORTIS επισύρει την προσοχή του Χρήστη στο γεγονός ότι φέρει προσωπική ευθύνη για την προστασία οποιωνδήποτε κωδικών, αριθμών ταυτοποίησης ή άλλων συσκευών πρόσβασης στον Ιστότοπο που τυχόν χρησιμοποιεί.

ε. Δικαίωμα πρόσβασης, τροποποίησης και αντίρρησης

Το παρόν έγγραφο εμπιστευτικότητας συντάσσεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, με βάση την οποία ο Χρήστης έχει δικαίωμα πρόσβασης, τροποποίησης, αντίρρησης και διαγραφής δεδομένων που τον αφορούν.
Το εν λόγω δικαίωμα μπορεί να ασκηθεί σε οποιονδήποτε χρόνο απευθείας στον Ιστότοπο www.ortis.com ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση ORTIS, 46 Hinter der Heck, 4750 Elsenborn/Butgenbach.

Δεδομένα μη προσωπικού χαρακτήρα

Τα δεδομένα μη προσωπικού χαρακτήρα είναι δεδομένα που δεν ταυτοποιούν προσωπικά τον Χρήστη.
Όταν ο Χρήστης εισέρχεται στον ιστότοπο, οι εξυπηρετητές (servers) που ενεργοποιούνται συλλέγουν αυτόματα τα ακόλουθα δεδομένα:

  • τη διεύθυνση IP που έχει αποδοθεί στον Χρήστη κατά την είσοδο στον ιστότοπο (login),
  • την ημερομηνία και ώρα πρόσβασης στον ιστότοπο,
  • τη διάρκεια της σύνδεσης,
  • τις σελίδες που έχει επισκεφθεί ο Χρήστης,
  • το είδος του προγράμματος περιήγησης (browser) που έχει χρησιμοποιηθεί,
  • την πλατφόρμα και/ή το λειτουργικό σύστημα που έχει εγκατασταθεί στον υπολογιστή του Χρήστη,
  • τη μηχανή αναζήτησης καθώς και τις λέξεις κλειδιά που έχουν χρησιμοποιηθεί για εντοπισμό του ιστότοπου.

Τα δεδομένα αυτά παραμένουν ανώνυμα και δεν ταυτοποιούν άμεσα τον Χρήστη. Συνεπώς, δεν εμπίπτουν στην κατηγορία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Η αυτόματη συλλογή δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω της χρήσης cookies ή άλλων τεχνολογιών.

Cookies:

Όταν επισκέπτεστε τον Ιστότοπο www.ortis.com, τοποθετούνται cookies στον υπολογιστή, στο κινητό ή στο τάμπλετ σας.
Ο Ιστότοπος www.ortis.com έχει σχεδιαστεί κατά τρόπο που να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες και τις προσδοκίες σας. Η σελίδα αυτή σας επιτρέπει να κατανοήσετε καλύτερα πώς λειτουργούν τα cookies και πώς μπορείτε να τα ρυθμίσετε.

α. Τι είναι το cookie;

Όταν κάνετε περιήγηση σε ιστότοπους, περιλαμβανομένου και του Ιστότοπου www.ortis.com, τοποθετούνται στη συσκευή σας (υπολογιστής, τάμπλετ ή κινητό) μικρά αρχεία που ονομάζονται cookies.
Η ORTIS χρησιμοποιεί τα cookies αυτά κατά κύριο λόγο για να κάνει την εμπειρία περιήγησής σας στον Ιστότοπό μας πιο ευχάριστη και να βελτιώσει τη χρήση και τη λειτουργικότητά του, π.χ. για να σας αναγνωρίσει την επόμενη φορά που θα συνδεθείτε και να σας παρουσιάσει περιεχόμενο που πιθανόν να ανταποκρίνεται στη δική σας γλώσσα ή στις προσδοκίες ή τα ενδιαφέροντά σας. Οι πληροφορίες που συλλέγονται με τον τρόπο αυτό είναι ανώνυμες και δεν επιτρέπουν την ταυτοποίησή σας ως φυσικό πρόσωπο. Για την ακρίβεια, οι πληροφορίες που συνδέονται με τα cookies δεν μπορούν να συσχετιστούν με κάποιο επώνυμο και/ή όνομα εφόσον δεν περιέχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.
Η ORTIS χρησιμοποιεί επίσης τα αρχεία αυτά για να προσδιορίσει τον όγκο της κίνησης στον Ιστότοπο. Τα cookies τυγχάνουν διαχείρισης από το πρόγραμμα περιήγησής σας στο διαδίκτυο. Η χρήση των cookies απαιτεί την προηγούμενη και ρητή συγκατάθεσή σας. Διατηρείτε πάντοτε το δικαίωμα να αλλάξετε γνώμη σε μεταγενέστερο στάδιο και να αρνηθείτε τα εν λόγω cookies και/ή να τα διαγράψετε ανά πάσα στιγμή, τροποποιώντας τις σχετικές ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής σας.

β. Πώς μπορείτε να αποδεχθείτε ή να αρνηθείτε τη χρήση cookies;

Εφόσον συνεχίσετε την περιήγησή σας στον Ιστότοπο www.ortis.com, συγκατατίθεστε στη χρήση cookies.
Αν επιθυμείτε να απενεργοποιήσετε κάποια cookies θα πρέπει να προβείτε στις ανάλογες ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής σας αφού συμβουλευθείτε την ενότητα «ΒΟΗΘΕΙΑ».

γ. Ποια cookies χρησιμοποιεί η ORTIS;

Cookies επιλογής γλώσσας
Σκοπός: Αυτό το cookie θυμάται τη γλώσσα που έχει επιλέξει ο επισκέπτης ενόψει της επόμενης επίσκεψης.
Cookies περιόδου λειτουργίας
Σκοπός: Αυτό το cookie επιτρέπει την ορθή εμφάνιση ορισμένων ενοτήτων του Ιστότοπου. Δεν συλλέγει πληροφορίες που επιτρέπουν την ταυτοποίηση προσώπου για τη λειτουργία του Ιστότοπου.
Συνεπώς δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί. Το cookie περιόδου λειτουργίας αποθηκεύεται μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου λειτουργίας περιήγησης και διαγράφεται όταν κλείσει η περίοδος λειτουργίας.
Cookies κίνησης της Google Analytics
Σκοπός: Αυτό το cookie μπορεί να παραγάγει στατιστικά στοιχεία αναφορικά με την κίνηση, τα οποία μπορούν στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν για βελτίωση του Ιστότοπου.

δ. Πώς μπορώ να απενεργοποιήσω cookies μέσω του προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο;

Αν επιθυμείτε να ρυθμίσετε ή να αποκλείσετε cookies, μπορείτε να το κάνετε ανάλογα με το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε.
Internet Explorer :
To prevent new cookies from being installed and delete existing cookies: http://windows.microsoft.com/en-GB/internet-explorer/delete-manage-cookies
Firefox :
To prevent new cookies from being installed: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
To delete existing cookies: https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored
Safari :
To prevent new cookies from being installed and delete existing cookies: http://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471
Chrome :
To prevent new cookies from being installed and delete existing cookies: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

ε. COOKIES ΠΟΥ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΙΤΑ ΜΕΡΗ

Ορισμένες τρίτες εταιρείες ενδέχεται να αποστείλουν τα cookies τους από εφαρμογές υπολογιστών (Κοινωνικά Δίκτυα, Flash) που είναι διαθέσιμες στους ιστότοπούς μας.
Η αποστολή και χρήση αυτών των cookies από τις εν λόγω τρίτες εταιρείες υπόκειται στις δικές τους πολιτικές.

στ. COOKIES ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ ΣΕ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ

Η ORTIS ενδέχεται να προωθήσει τις δραστηριότητες και/ή τις προσφορές μας σε ιστότοπους τρίτων μερών.
Σκοπός αυτών των cookies είναι κυρίως να σας παρουσιάσουν περιεχόμενο προσαρμοσμένο στα ενδιαφέροντά σας και να παρακολουθούν τη μελέτη του περιεχομένου μας.
Στην περίπτωση αυτή, ο ιδιοκτήτης του εν λόγω ιστότοπου είναι πιθανόν να ενσωματώσει ένα cookie στον υπολογιστή, στο tablet ή στο κινητό σας.
Η ORTIS σας ενημερώνει ότι δεν διαχειρίζεται την ενσωμάτωση των εν λόγω cookies και δεν ασκεί οποιονδήποτε έλεγχο επί αυτών. Συνεπώς, η ORTIS σάς συμβουλεύει να μελετήσετε την πολιτική cookies των κατόχων των εν λόγω ιστότοπων.

Το Ενημερωτικό Δελτίο της ORTIS

Αν εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο, η ORTIS θα χρησιμοποιεί την ηλεκτρονική σας διεύθυνση για να σας αποστέλλει ενημερωτικά δελτία σε τακτική βάση και να σας ενημερώνει αναφορικά με νέα προϊόντα και εκδηλώσεις της ORTIS.
Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να τερματίσετε την εγγραφή σας στην υπηρεσία αυτή κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο που παρέχεται για τον σκοπό αυτό στα ενημερωτικά δελτία.

Τα είδη των cookies που χρησιμοποιούνται επικαιροποιούνται τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο, την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους.
Η Δήλωση αυτή τροποποιήθηκε και αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά την 01.01.2017

 Χρήση και Πρόσβαση στον Ιστότοπο

Χρήση και Πρόσβαση στον Ιστότοπο www.ortis.com

Καλωσορίσατε στον Ιστότοπο www.ortis.com.
Οι πληροφορίες που μπορείτε να συμβουλευθείτε στον ιστότοπο αυτό αποσκοπούν αποκλειστικά στην παροχή γενικής ενημέρωσης.

Δημοσίευση και Φιλοξενία Ιστότοπου:

Οι πιο κάτω όροι και διατάξεις διέπουν τη χρήση του Ιστότοπου www.ortis.com.
Ο Ιστότοπος www.ortis.com (καλούμενος στη συνέχεια ο «Ιστότοπος») δημοσιεύεται από την εταιρεία ORTIS, της οποίας το εγγεγραμμένο γραφείο βρίσκεται στη διεύθυνση 46 Hinter der Heck,,4750 Elsenborn, Βέλγιο.
Η φιλοξενία του Ιστότοπου παρέχεται από την: CBlue.
Εγγεγραμμένο γραφείο: Chaussée de Louvain, 484, 5004 Namur (Bouge), Βέλγιο.
Η χρήση του Ιστότοπου και των στοιχείων του υπόκειται στην πλήρη συμμόρφωση με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις και ο Χρήστης επιβεβαιώνει ότι έχει λάβει σχετική γνώση και δηλώνει ότι συμφωνεί με αυτούς χωρίς οποιαδήποτε επιφύλαξη.
Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις και η Πολιτική Απορρήτου διέπονται από τη βελγική νομοθεσία.

Σκοπός του Ιστότοπου

Ο Ιστότοπος αυτός απευθύνεται τόσο σε επαγγελματίες υγείας (Γιατρούς, Φαρμακοποιούς, Καταστήματα Βιολογικών Προϊόντων, κτλ.) μέσω ενότητας η οποία απευθύνεται συγκεκριμένα στις πιο πάνω κατηγορίες, όσο και στο ευρύ κοινό (Κατάλογος Προϊόντων, Ενότητα Συμβουλών, κτλ.).
Ο Ιστότοπος και το περιεχόμενό του παρουσιάζονται σε γενικούς όρους, αποκλειστικά για σκοπούς αναφοράς και ενημέρωσης. Ο Ιστότοπος και το περιεχόμενό του δεν αντικαθιστούν επαγγελματικές ιατρικές συμβουλές και δεν προβάλλεται ο ισχυρισμός ότι το πράττουν.
Οι πληροφορίες που περιέχονται στον Ιστότοπο δεν προορίζονται για τον καθορισμό διάγνωσης ή τη συνταγογράφηση ιατρικής θεραπείας και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για τον σκοπό αυτό.
Για οποιαδήποτε ιατρική πάθηση ή θεραπεία, συστήνεται η λήψη ιατρικής συμβουλής από τον γιατρό σας ή άλλους προσοντούχους επαγγελματίες υγείας.
Μην παραμελείτε ή αναβάλλετε τη λήψη συμβουλών από τον γιατρό σας ή άλλον επαγγελματία υγείας ως αποτέλεσμα πληροφοριών που έχετε διαβάσει στον Ιστότοπο.

Πρόσβαση στον Ιστότοπο:

Η ORTIS διατηρεί ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα τροποποίησης των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης. Η τελευταία εν ισχύ έκδοση των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης είναι πάντοτε προσβάσιμη στον Ιστότοπο μέσω του συνδέσμου υπερκείμενου (hypertext link) που βρίσκεται στην οικοσελίδα και τον οποίον οι Χρήστες μπορούν ανά πάσα στιγμή να συμβουλευθούν.
Χρήστες οι οποίοι δεν επιθυμούν να αποδεχθούν το σύνολο ή μέρος των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων ή μεταγενέστερη τροποποίησή τους οφείλουν να απέχουν από τη χρήση του Ιστότοπου.
Η ORTIS διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει ή να αναστείλει προσωρινά ή να τροποποιήσει την πρόσβαση στον Ιστότοπο για λόγους συντήρησης ή για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, χωρίς αυτό να συνεπάγεται δικαίωμα για τον Χρήστη να υποβάλει οποιαδήποτε απαίτηση αποζημίωσης.

Χρήση του Ιστότοπου:

Ο Ιστότοπος είναι διαθέσιμος χωρίς χρέωση στην ακόλουθη διεύθυνση: http: // www.ortis.com
Πριν από τη χρήση του Ιστότοπου, ο Χρήστης οφείλει να ελέγξει ότι ο υπολογιστής του είναι συμβατός με τη χρήση αυτή. Η ORTIS δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί υπεύθυνη για τη μη δυνατότητα πρόσβασης στον Ιστότοπο από τον Χρήστη.
Ο Χρήστης συμφωνεί ότι φέρει αποκλειστική ευθύνη για τη χρήση του Ιστότοπου και του περιεχομένου του. Ούτε η ORTIS ούτε οποιοδήποτε άλλο μέρος που εμπλέκεται στη δημιουργία, παραγωγή ή παράδοση του Ιστοτόπου αυτού δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο και δεν μπορεί να διωχθεί για οποιαδήποτε ζημιά ή ιό που θα ήταν δυνατό να προκαλέσει βλάβη στον εξοπλισμό του υπολογιστή ή να προκύψει από την πρόσβαση, χρήση ή περιήγηση στον Ιστότοπο ή τη μεταφόρτωση οποιωνδήποτε δεδομένων, πληροφοριών, κειμένου, εικόνας, βίντεο ή ήχου ή από οποιοδήποτε λάθος ή παράλειψη στο περιεχόμενό του.

Πνευματική ιδιοκτησία

Ο Ιστότοπος αποτελεί αποκλειστική ιδιοκτησία της ORTIS. Ο Ιστότοπος στο σύνολό του και τα στοιχεία που τον συναποτελούν (άρθρα, εμπορικά σήματα (brands), κτλ.) προστατεύονται από τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της ORTIS ή τρίτων μερών.
Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης δεν μπορούν να ερμηνευθούν ως παραχώρηση άδειας ή άλλης μορφής εξουσιοδότησης στον Χρήστη.
Η αναπαραγωγή ή αναπαράσταση του συνόλου ή μέρους των στοιχείων του Ιστότοπου απαγορεύεται αυστηρά, εκτός στην περίπτωση προηγούμενης εξασφάλισης της γραπτής εξουσιοδότησης της ORTIS.
Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση ή αναπαραγωγή της επωνυμίας «ORTIS», του λογότυπου και των εμπορικών σημάτων της, μεμονωμένα ή σε συνδυασμό, για οποιονδήποτε λόγο, και κυρίως για διαφημιστικούς σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση της ORTIS.

Πληροφορίες προϊόντων και/ή υπηρεσιών

Οι πληροφορίες που παρέχονται στον Ιστότοπο ενδέχεται να διαφοροποιούνται από χώρα σε χώρα.
Επίσης, τα προϊόντα και/ή οι υπηρεσίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα στο σύνολό τους σε όλες τις χώρες.
Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που αναφέρονται στον Ιστότοπο ενδέχεται να υπόκεινται σε διαφορετικές ρυθμιστικές απαιτήσεις ανάλογα με τη χώρα.
Αναφορές σε ένα προϊόν ή σε μια υπηρεσία δεν συνεπάγονται ότι το προϊόν ή η υπηρεσία είναι ή θα είναι διαθέσιμα στη χώρα του Χρήστη.
Οι προειδοποιήσεις που δημοσιεύονται στα «δελτία προϊόντος» αντικατοπτρίζουν υφιστάμενη γνώση. Όπου είναι δυνατό, διατίθεται η πιο πρόσφατη έκδοση των φυλλαδίων αυτών, ωστόσο υπόκεινται ανά πάσα στιγμή σε επικαιροποίηση. Συνιστάται ιδιαίτερα στους Χρήστες να διαβάσουν προσεκτικά τις οδηγίες που παρέχει η ORTIS στη συσκευασία του προϊόντος.

Ισχύουσα Νομοθεσία και Αρμόδια Δικαστήρια:

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης καθώς και οποιαδήποτε διαφωνία ή απαίτηση η οποία προκύπτει από ή σχετίζεται με αυτούς, με τον σκοπό ή τη διατύπωσή τους (περιλαμβανομένων διαφορών ή μη συμβατικών απαιτήσεων) θα διέπονται από και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τη βελγική νομοθεσία.
Τα αρμόδια δικαστήρια της περιφέρειας της Λιέγης θα έχουν μη αποκλειστική εξουσία σε σχέση με οποιαδήποτε απαίτηση που προκύπτει από ή σχετίζεται με επίσκεψη στον Ιστότοπο.
Εντούτοις, η ORTIS διατηρεί το δικαίωμα να λάβει νομικά μέτρα εναντίον οποιουδήποτε Χρήστη για παραβίαση των προϋποθέσεων αυτών στη χώρα διαμονής του ή σε οποιαδήποτε άλλη συναφή χώρα.
Η προσβασιμότητα στον Ιστότοπο σε οποιαδήποτε άλλη χώρα δεν μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στον Ιστότοπο να υπόκεινται στη συγκεκριμένη νομοθεσία της κάθε χώρας.
Οι Χρήστες που επισκέπτονται τον Ιστότοπο από χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης το πράττουν με ίδιο κίνδυνο και με δική τους ευθύνη.

Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης

Η ORTIS καταβάλλει εύλογες προσπάθειες σε ό,τι αφορά την επικαιροποίηση και ακρίβεια του Ιστότοπου και του περιεχομένου του. Ωστόσο, δεν εγγυόμαστε την ακρίβεια ή πληρότητα του Ιστότοπου ή του περιεχομένου του.
Επιπλέον, η ORTIS δεν προσφέρει οποιαδήποτε εγγύηση ή δέσμευση αναφορικά με την ακρίβεια, την εγκυρότητα, την καταλληλότητα ή την πληρότητα των πληροφοριών που παρέχονται. Η ORTIS διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει ή να αναστείλει το σύνολο ή μέρος των στοιχείων του Ιστότοπου.
Ο Χρήστης συμφωνεί όπως συμμορφωθεί με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Ο Χρήστης δηλώνει ότι είναι εξοικειωμένος με τη χρήση του διαδικτύου, τα χαρακτηριστικά και τους περιορισμούς του.
Ο Χρήστης δεσμεύεται να μην παρεμποδίσει ή εξαναγκάσει τη λειτουργία του Ιστότοπου, ούτε και να τροποποιήσει, αλλοιώσει ή διαγράψει τα στοιχεία του Ιστότοπου καθώς και να μην εισαγάγει σε αυτόν δεδομένα με δόλιο τρόπο.

Διασύνδεση με τον Ιστότοπο

Δεν επιτρέπεται η ενθυλάκωση δεδομένων (wrapping), η δημιουργία συνδέσμων για πρόσβαση στις σελίδες του Ιστότοπου, η δημιουργία ιστότοπων-καθρεφτών ή η αναμετάδοση του Ιστότοπου ή του περιεχομένου του (κείμενο, εικόνες, βίντεο, κτλ.) σε ιστότοπο τρίτου μέρους χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση της ORTIS.
Υπό την επιφύλαξη της προηγούμενης εξουσιοδότησης της ORTIS, ο Χρήστης μπορεί να δημιουργήσει σύνδεσμο σε οποιαδήποτε σελίδα του Ιστότοπου. Ο Χρήστης πρέπει να αποστείλει το αίτημά του για εξουσιοδότηση στην ακόλουθη διεύθυνση: info@ortis.com ή ταχυδρομικώς στην ORTIS, 46 Hinter der Heck, 4750 Elsenborn / Butgenbach.
Οι σύνδεσμοι αυτοί μπορούν να δημιουργηθούν αποκλειστικά για μη εμπορικούς σκοπούς και σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές ή ρυθμιστικές απαιτήσεις και δεδομένου ότι δεν βλάπτεται η φήμη της ORTIS ή ο Χρήστης δεν αποκομίζει οποιοδήποτε όφελος.
Το όνομα τομέα (domain name) ortis.com αποτελεί αποκλειστική ιδιοκτησία της ORTIS.

Σύνδεσμος προς άλλους ιστότοπους

Η ORTIS ενδέχεται να έχει εισαγάγει στον Ιστότοπό της συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους οι οποίοι δημοσιεύονται και τυγχάνουν διαχείρισης από τρίτα μέρη.
Η ORTIS δεν έχει οποιονδήποτε έλεγχο επί του περιεχομένου των εξωτερικών αυτών πόρων και δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για το περιεχόμενο, τις διαφημίσεις, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους που διατίθενται από ή σε αυτούς τους ιστότοπους καθώς και για τη συμμόρφωσή τους με νομικές και ρυθμιστικές υποχρεώσεις.
Η ORTIS δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε τεκμηριωμένη ή ισχυριζόμενη ζημιά ή απώλεια που προκύπτει από ή σε σχέση με το περιεχόμενο, προϊόντα ή υπηρεσίες που διατίθενται στους εν λόγω ιστότοπους τρίτων μερών ή σε εξωτερικές πηγές.

Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του Ιστότοπου συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στον Νόμο της 8ης Δεκεμβρίου 1992 για την προστασία του απορρήτου σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Σύμφωνα με τον νόμο αυτό, ο Χρήστης έχει το δικαίωμα πρόσβασης, αντίρρησης, διόρθωσης και διαγραφής των προσωπικών του πληροφοριών.
Το δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκηθεί ανά πάσα στιγμή απευθείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@ortis.com ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση ORTIS, 46 Hinter der Heck, 4750 Elsenborn / Butgenbach.
Οι προϋποθέσεις που διέπουν τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και τα δικαιώματα του Χρήστη επεξηγούνται στην ενότητα με τίτλο Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης Απορρήτου την οποία μπορείτε να συμβουλευθείτε στον Ιστότοπο.